Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Laanstra Design wordt gesloten.

1.2 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Laanstra design

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Laanstra Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Laanstra Design verrichtte handelingen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Laanstra Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Laanstra Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Laanstra Design opgenomen wordt.

2.4 Indien van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.5 De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan
geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

2.6 Mocht Laanstra Design derden inschakelen dan zijn deze Algemene voorwaarden ook van toepassing.

3. Aanbieding & Acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Laanstra Design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Laanstra Design schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2 Offertes en prijsopgave door Laanstra Design blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Laanstra Design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Laanstra Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 Laanstra Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Laanstra Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Laanstra Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laanstra Design zijn verstrekt, heeft Laanstra Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Laanstra Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Laanstra Design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Laanstra Design kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Laanstra Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Opdrachtgever vrijwaart Laanstra Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.7 Laanstra Design begint aan de opdracht pas wanneer de opdrachtgever het overeengekomen bedrag heeft overgemaakt op de rekening van Laanstra Design

5.8 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de opdrachtgever en Laanstra Design tot een akkoord zijn gekomen.

6. Extra werkzaamheden

6.1 Laanstra Design heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen.

6.2 Laanstra Design heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever. uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Duur en Beëindiging 

7.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

7.2 Laanstra Design heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever in
staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;

(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst.

8. Levering en Leveringstijd 

8.1 De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Laanstra Design

8.2 Laanstra Design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

8.3 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Laanstra Design eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Laanstra Design. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Laanstra Design ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Laanstra Design over tot het voltooien van de volledige website.

8.4 Mocht Laanstra Design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Laanstra Design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Laanstra Design een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

9. Overmacht 

9.1 Laanstra Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer In Beeld Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

9.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Laanstra Design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Laanstra Design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Laanstra design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9.3 Laanstra Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Laanstra Design geen invloed kan uitoefenen.

10 Prijzen

10.1 Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

10.2 Laanstra Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

11 Betalingsvoorwaarden 

11.1 Nadat opdrachtgever akkoord geeft op de offerte, krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Laanstra Design en heeft de opdrachtgever een betalingsverplichting.

11.2 Laanstra Design maakt een concept van het design. Zodra de opdrachtgever akkoord gaat, dient de opdrachtgever een aanbetaling van minimaal 20% van de offerte te voldoen, tenzij anders afgesproken. Laanstra Design houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. 

11.3 Zodra de dienst is afgerond door Laanstra Design, heeft de opdrachtgever recht op revisies. Het aantal revisies wordt afgesproken, dit verschilt per dienst. Wanneer er een akkoord gegeven wordt op de uitvoering van de dienst, dient de opdrachtgever het resterende offertebedrag te voldoen. Laanstra Design houdt zich het recht voor om pas de volledige dienst te leveren nadat de resterende betaling is ontvangen.

11.4 Een maand na facturatie worden websites als volledig beschouwd en worden verdere revisies aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

11.5 In genoemde gevallen behoudt Laanstra Design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

12. Onderhoudscontracten 

12.1 Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract voor een bestaande website.

12.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het hosten van de website en kleine uitvoeringen van afgesproken uren per maand wat door Laanstra Design is vervaardigd is en niet door derden.

12.3 De opdrachtgever is verplicht een maandelijks afgesproken bedrag te betalen aan Laanstra Design. Dit gaat via automatische incasso.

12.4 Laanstra design stuurt maandelijks een factuur.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Voor zover Laanstra Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Laanstra Design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Laanstra Design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Laanstra Design het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Laanstra Design

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Laanstra Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Laanstra Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3 De opdrachtgever vrijwaart Laanstra Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Laanstra Design.

13.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Laanstra Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Laanstra Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5 Laanstra Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

13.6 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Laanstra Design wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Laanstra Design aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

13.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Laanstra Design mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.8 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Laanstra Design. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Laanstra Design daardoor lijdt.

14. Reclamatie

14.1 de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Laanstra Design, waarna Laanstra Design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan In Laanstra Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

14.2 Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Buitengebruikstelling 

15.1 Laanstra Design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Laanstra Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Laanstra Design zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Laanstra Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

15.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Laanstra Design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

16. Wijziging van de voorwaarden 

16.1 Laanstra Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

16.3 Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.